Les ajudes que impulsa la regidoria de Cultura Festiva són de caràcter reglat i de lliure concurrència.

Les entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular, popular podran concorrer per primera vegada a una línia de subvencions reglada i de lliure concurrència que convoca l’Ajuntament de València amb l’impuls de la regidoria de Cultura Festiva.
Per tant, les entitats que no hagen rebut cap ajuda de la regidoria i altres de les que formen part d’altres entitats que també n’hagen rebut ho podran fer a traves de la sol·licitud i dels models a la pàgina web de l’Ajuntament (www.valencia.es)  La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que remetrà l’extracte al Butlletí Oficial de la Província de València, i en la seu electrònica i la pàgina web de l’Ajuntament de València.  El termini de justificació serà des de l’1 fins al 30 de setembre per a les entitats que hagen celebrat la festa al llarg del primer semestre de 2017 i fins al 20 d’octubre de 2017 per a la resta.

L’import en total destinat a aquesta línia d’ajudes és de 60.000 euros i es repartirà en funció de les activitats a realitzar per les entitats que opten.

Fotografia: Sergio Mora