Qui Som i avís legal.

1. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

Nifunifallas.com és una pàgina personal. Això vol dir que és un projecte realitzat per dos particulars i que per tant no pertany ni és finançada per cap persona, empresa, institució, corporació o grup algun. Tampoc té ni busca cap benefici econòmic.

Les col·laboracions prestades o que es vagen a realitzar pels usuaris són i seran efectuades de manera altruista i en cap cas seran objecte de retribució econòmica. Nifunifallas.com es manté gràcies a les col·laboracions, en forma de continguts, dels usuaris de la mateixa. La web és mantinguda i actualitzada per dues persones en el seu temps lliure. Esperem, per tant, que comprenguau els errors o limitacions de la mateixa.

Nifunifallas.com està enfocada des dels seus inicis com una revista on line de difussió de festes i cultura popular de la ciutat de València (Espanya) i de Falles i Fogueres al llarg de la Comunitat Valenciana, potenciant al màxim l’enfocament cultural que genera l’activitat fallera, posant al abast del públic unes dades de manera general, senzilla i sense pretensions de cap tipus. Nifunifallas.com es reserva el dret a no publicar la informació enviada pels usuaris que no considere d’interès referent a això.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents condicions (d’ara endavant denominat Avís legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena per aquest usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís legal. El titular del web pot oferir a través del web, serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei, el present Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del web per altres usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present lloc web. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

4. PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. El titular del web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts en el lloc ia les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), excepte que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers. En aquest sentit, el titular d’aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines webs estan protegits per la llei. El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i / o comercial a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines webs i els serveis oferts en les mateixes sense comptar amb l’autorització expressa i escrita del seu editor, als efectes del que estableix l’article 32.1, paràgraf segon, de la llei de propietat intel·lectual. L’usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest web i pàgines webs pertanyents al mateix amb propòsits públics o comercials , la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del web. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del titular de la web o del titular dels mateixos.

6. ACCÉS

L’accés al lloc web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts per Nifunifallas.com o tercers a través del lloc web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació el que disposa aquest Avís legal. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del lloc web per part de menors d’edat legal, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, d’acord amb la normativa vigent.

7. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

7.1. Responsabilitat per l’ús del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular del web, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari. El titular del web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al web, no obstant això, el titular de la web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del web basada en la utilització per l’usuari del web. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular del web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

7.2. Responsabilitat pel funcionament del web

El titular del web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del web. Així mateix, el titular del web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular del web. El titular del web està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

7.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el web i les pàgines webs pertanyents al mateix poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. El titular del web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. El titular del web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

8. CONTINGUTS GENERATS PER L’USUARI

8.1. En el cas que l’usuari enviï continguts de qualsevol tipus al lloc web, el mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

8.2. L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a Nifunifallas.com per qualsevol dany derivat de qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa. Nifunifallas.com es reserva la facultat de decidir la divulgació o publicació dels continguts enviats per l’Usuari.

8.3. En el cas que els continguts enviats pels Usuaris continguin imatges l’usuari declara i garanteix i accepta que és major d’edat, que és l’autor o titular dels drets de les imatges i que aquestes imatges han estat realitzades amb el consentiment de les persones que apareixen en les mateixes. Nifunifallas.com es reserva la facultat de comunicar públicament les imatges que estimi convenient i queda facultada per reproduir i comunicar les mateixes en tots els mitjans i suports.

8.4. L’usuari cedeix a títol gratuït a Nifunifallas.com, sense caràcter d’exclusiva, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, en relació als continguts enviats (fotografies, imatges amb o sense moviment, textos, informacions, bases de dades, enregistraments sonors o qualssevol altres obres o prestacions). L’esmentada cessió es realitza per a tothom, per la durada màxima actualment prevista en la Llei de Propietat Intel·lectual i amb expressa facultat de cessió a tercers.

10. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

10.1. A través de formularis

Sense perjudici del que preveu l’indicat en cada un dels formularis del lloc web i les seves pàgines webs, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant directament al titular del web, sense prejudici de les especificacions que es puguin trobar en cada formulari, al tractament de les seves dades personals per a les següents finalitats:

Gestionar la participació de l’usuari en els concursos i sorteigs de la present web en els quals expressament s’inscrigui.
Fer-li arribar la informació d’ofertes i serveis que es creen del seu interès.
El titular del web incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades.

10.2. A través de xarxes socials

L’empresa titular del web S’entén per xarxa social aquells portals web orientats a fomentar la comunicació i relació entre els usuaris del mateix. (Per exemple, Facebook, Youtube, Twitter o Google, i pot afegir-se aquelles xarxes socials que l’empresa titular del web entengui del seu interès.).

Per això, per a aquells casos en què els usuaris facilitin la informació necessària per al registre mitjançant connexió a alguna xarxa social, se l’informa que aquesta informació serà tractada en funció de les especificacions determinades en l’apartat 7.1 del present avís, sent la finalitat del tractament de les dades el poder oferir a l’usuari els diferents serveis web posats a la seva disposició, així com fer-li arribar la informació d’ofertes i serveis que es creen del seu interès.

Al seu torn, l’empresa titular del web l’informa que es reserva la potestat d’establir aquelles interaccions amb l’usuari que la pròpia xarxa social associada permeti, sempre relacionades amb les finalitats anteriorment establertes.

10.3. Galetes

Aquest web utilitza ‘cookies’. Els ‘cookies’ són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre web, l’identificador encriptat de l’usuari, l’idioma per defecte i altres elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. La finalitat de la utilització d’aquesta informació és merament facilitar la navegació de l’usuari pel mateix web, no fent cap altre ús de la mateixa. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

10.4. Confidencialitat

El titular del web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

10.5. Consentiment exprés de l’usuari

En compliment del que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, expressament s’adverteix que l’enviament de els formularis implicarà el consentiment exprés de l’usuari per a:

a.- El tractament automatitzat de les dades facilitades per a les finalitats exposades.

b.- Rebre comunicacions comercials mitjançant correu electrònic de les ofertes i promocions de Nifunifallas.com. No obstant això, si l’usuari no vol continuar rebent comunicacions pot indicar mitjançant comunicació remesa a la següent adreça, amb assumpte “BAIXA”: http://www.nifunifallas.com/formulari-de-contacte/

10.6. Drets de l’usuari

Així mateix, s’informa a l’usuari del seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable a aquest efecte, que podrà exercitar mitjançant comunicació remesa a la següent adreça, amb assumpte “LOPD”: http://www.nifunifallas.com/formulari-de-contacte/

Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport.

11. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular del web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d’ús del present web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del titular del web.

 

Quienes Somos y aviso legal.

1. IDENTIDAD DEL TITULAR DEL WEB

Nifunifallas.com es una página personal. Esto quiere decir que es un proyecto realizado por dos particulares y que por lo tanto no pertenece ni es financiada por ninguna persona, empresa, institución, corporación o grupo alguno. Tampoco tiene ni busca ningún beneficio económico.

Las colaboraciones prestadas o que se vayan a realizar por los usuarios son y serán efectuadas de manera altruista y en ningún caso serán objeto de retribución económica. Nifunifallas.com se mantiene gracias a las colaboraciones, en forma de contenidos, de los usuarios de la misma. La web es mantenida y actualizada por dos personas en sus ratos libres. Esperamos, por tanto, que comprendáis los errores o limitaciones de la misma.

Nifunifallas.com está enfocada desde sus inicios como una revista online de difusión de fiestas y cultura popular de la ciudad de Valencia (España) y de fallas a lo largo de la Comunitat Valenciana, potenciando al máximo el enfoque cultural que genera la actividad fallera, poniendo al alcance del público unos datos de manera general, sencilla y sin pretensiones de ningún tipo. Nifunifallas.com se reserva el derecho a no publicar la información enviada por los usuarios que no considere de interés a este respecto.

2. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO

Las presentes condiciones (en adelante denominado Aviso legal) tienen por objeto regular el uso de este sitio web que su titular pone a disposición del público en la presente URL. La utilización del sitio web por un tercero le atribuye la condición de usuario y supone la aceptación plena por dicho usuario, de todas y cada una de las condiciones que se incorporan en el presente Aviso legal. El titular del web puede ofrecer a través del web, servicios o productos que podrán encontrarse sometidos a unas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican las presentes condiciones, y sobre las cuales se informará al usuario en cada caso concreto.

3. USO CORRECTO DEL SITIO WEB

El usuario se compromete a utilizar el web, los contenidos y servicios de conformidad con la ley, el presente Aviso legal, las buenas costumbres y el orden público. Del mismo modo, el usuario se obliga a no utilizar el web o los servicios que se presten a través de él con fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido del presente Aviso legal, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar el web o sus servicios, o impedir un normal disfrute del web por otros usuarios. Asimismo, el usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás que se encuentren en la presente sitio web. El usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de acceso mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales el titular del web presta el servicio, así como realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas. El usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos del titular del web o de terceros.

4. PUBLICIDAD

Parte del sitio web puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. Los anunciantes y patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en el sitio web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación. El titular del web no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de este sitio web y de las distintas páginas web pertenecientes al mismo, así como de los elementos contenidos en el mismo y en sus páginas web (incluidos, con carácter enunciativo que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, contenidos, imágenes, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, bases de datos y demás elementos que aparecen en la web), salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva del titular del web o de terceros. En este sentido, el titular de este sitio web hace expresa reserva de todos los derechos. Igualmente, todos los nombres comerciales, dominios, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en el sitio web y sus páginas webs están protegidos por la ley. El titular del web no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso público y/o comercial al usuario sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro derecho relacionado con este sitio web, sus páginas webs y los servicios ofrecidos en las mismas sin contar con la autorización expresa y escrita de su editor, a los efectos de lo establecido en el artículo 32.1, párrafo segundo, de la ley de propiedad intelectual. El usuario única y exclusivamente podrá acceder a tales elementos y servicios para su uso personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida la utilización de la totalidad o parte de los contenidos de este web y páginas webs pertenecientes al mismo con propósitos públicos o comerciales, su distribución, comunicación pública, incluida la modalidad de puesta a disposición, así como su modificación, alteración o descompilación a no ser que para ello se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del titular del web. Por ello, el usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este sitio web constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial del titular del web o del titular de los mismos.

6. ACCESO

El acceso al sitio web por parte de los usuarios tiene carácter libre y gratuito. No obstante, algunos de los servicios y contenidos ofrecidos por Nifunifallas.com o terceros a través del sitio web pueden encontrarse sujetos a la contratación previa del servicio o producto y al pago de una cantidad de dinero en la forma que se determine. Cuando sea necesario que el usuario se registre o aporte datos personales para poder acceder a alguno de los servicios, la recogida y el tratamiento de los datos personales de los usuarios será de aplicación lo dispuesto en este Aviso legal. Queda prohibida la contratación de productos y servicios a través del sitio web por parte de menores de edad legal, debiendo obtener debidamente y con anterioridad, el consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales, los cuales serán considerados como responsables de los actos que lleven a cabo los menores a su cargo, conforme a la normativa vigente.

7. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

7.1. Responsabilidad por el uso del web

El usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda causar por la utilización del web, quedando el titular del web, sus socios, colaboradores, empleados y representantes, exonerados de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del usuario. El titular del web empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar información actualizada y fehaciente en el web, no obstante, el titular del web no asume ninguna garantía en relación con la ausencia de errores, o de posibles inexactitudes y/u omisiones en ninguno de los contenidos accesibles a través de este web. El usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial, iniciada por terceras personas contra el titular del web basada en la utilización por el usuario del web. En su caso, el usuario asumirá cuantos gastos, costes e indemnizaciones sean irrogados al titular del web con motivo de tales reclamaciones o acciones legales.

7.2. Responsabilidad por el funcionamiento del web

El titular del web excluye toda responsabilidad que se pudiera derlivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivado por causas ajenas al titular del web. Asimismo, el titular del web también excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico causado por deficiencias o sobre carga en las líneas telefónicas o en Internet, así como de daños causados por terceras personas mediante intromisiones ilegitimas fuera del control del titular del web. El titular del web está facultado para suspender temporalmente, y sin previo aviso, la accesibilidad al web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora.

7.3. Responsabilidad por links

Los enlaces o links contenidos en el web y las páginas webs pertenecientes al mismo pueden conducir al usuario a otros webs gestionados por terceros. El titular del web declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera del web, ya que la función de los links que aparecen es únicamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre un tema en concreto. El titular del web queda exonerado de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento de tales enlaces, del resultado obtenido a través de dichos enlaces, de la veracidad y licitud del contenido o información a la que se puede acceder, así como de los perjuicios que pueda sufrir el usuario en virtud de la información encontrada en la web enlazada.

8. CONTENIDOS GENERADOS POR EL USUARIO

8.1. En el caso de que el usuario envíe contenidos de cualquier tipo al sitio web, el mismo declara, garantiza y acepta que tiene derecho a hacerlo libremente, que dicha información no infringe ningún derecho de propiedad intelectual, de marca, de patente, secreto comercial, o cualquier otro derecho de tercero, que dicha información no tiene carácter confidencial y que dicha información no es perjudicial para terceros.

9.2. El usuario reconoce asumir la responsabilidad y dejará indemne a Nifunifallas.com por cualquier daño derivado de cualquier comunicación que suministre personalmente o a su nombre, alcanzando dicha responsabilidad sin restricción alguna la exactitud, legalidad, originalidad y titularidad de la misma. Nifunifallas.com se reserva la facultad de decidir la divulgación o publicación de los contenidos enviados por el Usuario.

8.3. En el caso de que los contenidos enviados por los Usuarios contengan imágenes el usuario declara y garantiza y acepta que es mayor de edad, que es el autor o titular de los derechos de las imágenes y que estas imágenes han sido realizadas con el consentimiento de las personas que aparecen en las mismas. Nifunifallas.com se reserva la facultad de comunicar públicamente las imágenes que estime conveniente y queda facultada para reproducir y comunicar las mismas en todos los medios y soportes.

9.4. El usuario cede a título gratuito a Nifunifallas.com, sin carácter de exclusiva, los derechos de reproducción, distribución, transformación y comunicación pública, en todas las posibles modalidades, en relación a los contenidos enviados (fotografías, imágenes con o sin movimiento, textos, informaciones, bases de datos, grabaciones sonoras o cualesquiera otras obras o prestaciones). La citada cesión se realiza para todo el mundo, por la duración máxima actualmente prevista en la Ley de Propiedad Intelectual y con expresa facultad de cesión a terceros.

10. POLÍTICA RESPECTO A LOS DATOS PERSONALES OBTENIDOS A TRAVÉS DEL WEB

10.1. A través de formularios

Sin perjuicio de lo previsto en lo indicado en cada uno de los formularios del sitio web y sus páginas webs, cuando el usuario facilite sus datos de carácter personal está autorizando expresamente al titular del web, sin prejuicio de las especificaciones que se puedan encontrar en cada formulario, al tratamiento de sus datos personales para las siguientes finalidades:

Gestionar la participación del usuario en los concursos y sorteos de la presente web en los que expresamente se inscriba.
Hacerle llegar la información de ofertas y servicios que se crean de su interés.
El titular del web incorporará los datos facilitados por el usuario en un fichero titularidad del mismo debidamente comunicado a la Agencia de Protección de Datos.

10.2. A través de redes sociales

La empresa titular de la web entiende por red social aquellos portales web orientados a fomentar la comunicación y relación entre los usuarios del mismo. (Por ejemplo, Facebook, Youtube, Twitter o Google, pudiendo añadirse aquellas redes sociales que la empresa titular de la web entienda de su interés.).

Por ello, para aquellos casos en los que los usuarios faciliten la información necesaria para el registro mediante conexión a alguna red social, se le informa que dicha información será tratada en función de las especificaciones determinadas en el apartado 7.1 del presente aviso, siendo la finalidad del tratamiento de los datos el poder ofrecer al usuario los diferentes servicios web puestos a su disposición, así como hacerle llegar la información de ofertas y servicios que se crean de su interés.

A su vez, la empresa titular de la web le informa que se reserva la potestad de establecer aquellas interacciones con el usuario que la propia red social asociada permita, siempre relacionadas con las finalidades anteriormente establecidas.

10.3. ‘Cookies’

Este web utiliza ‘cookies’. Los ‘cookies’ son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que nos permiten conocer la fecha y la hora de la última vez que el usuario visitó nuestro web, el identificador encriptado del usuario, el idioma por defecto y otros elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas. La finalidad de la utilización de dicha información es meramente facilitar la navegación del usuario por el propio web, no haciendo ningún otro uso de la misma. El usuario tiene la opción de impedir la generación de ‘cookies’ mediante la selección de la correspondiente opción en su programa Navegador.

10.4. Confidencialidad

El titular del web se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos de forma confidencial y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.

10.5. Consentimiento expreso del usuario

En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, expresamente se advierte que el envío de los formularios implicará el consentimiento expreso del usuario para:

a.- El tratamiento automatizado de los datos facilitados para las finalidades expuestas.

b.- Recibir comunicaciones comerciales mediante correo electrónico de las ofertas y promociones de Nifunifallas.com. No obstante, si el usuario no desea continuar recibiendo comunicaciones comerciales puede indicárnoslo mediante comunicación remitida a la siguiente dirección, con asunto “BAJA”: http://www.nifunifallas.com/formulari-de-contacte/

10.6. Derechos del usuario

Asimismo, se informa al usuario de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás normativa aplicable al efecto, los cuales podrá ejercitar mediante comunicación remitida a la siguiente dirección, con asunto “LOPD”: http://www.nifunifallas.com/formulari-de-contacte/

Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones y fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.

11. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO

El titular del web se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar en cualquier momento y sin previa notificación las condiciones de uso del presente web. El usuario quedará obligado automáticamente por las condiciones de uso que se hallen vigentes en el momento en que acceda al web, por lo que deberá leer periódicamente dichas condiciones de uso.

12. LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL

Todas las controversias o reclamaciones surgidas de la interpretación o ejecución del presente Aviso legal se regirán por la legislación española, y se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales del domicilio del titular del web.